Disclaimer & Privacy Policy

Privacy Policy

Wereldcruisen.nl., gevestigd aan Arnhemseweg 10 3817 CH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wereldcruisen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy- en Cookiebeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bovendien doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarmee houdt Wereldcruisen.nl zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy- en Cookiebeleid.
 • Uw persoonsgegevens verwerken welke beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy- en Cookiebeleid of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@wereldcruisen.nl.

Persoonsgegevens

Wereldcruisen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum & Plaats
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Paspoort- of ID-nummer
 • Telefoonnummer (vast en mobiel nummer)
 • E-mailadres
 • Thuisblijversgegevens
 • Lidmaatschapnummers
 • Eettijdvoorkeuren
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Gezondheidsgegevens zoals dieet, rolstoel of rollator tijdens de cruise, welke u zelf verstrekt, voor een goede uitvoering van uw vakantie
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar waarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wereldcruisen.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wereldcruisen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van uw boeking en afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
 • Het telefonisch contact opnemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren of te verbeteren.
 • Informeren over (wijzigingen van) diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Wereldcruisen.nl analyseert uw gedrag op (verschillende) website(s) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeur.
 • Wereldcruisen.nl verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Uw persoonsgegevens verstrekken aan derden

Wereldcruisen.nl deelt uw persoonsgegevens met businesspartners, zoals cruise rederijen, lokale agenten en accommodatieverschaffers als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Boekingsuitvoerders

Met ieder van onze partners zoals cruise rederijen, busondernemingen, ferry maatschappijen autoverhuurmaatschappijen, lokale agenten en accommodatieverschaffers sluiten we bewerkersovereenkomsten af om de gegevens van onze klanten te beschermen. Deze gegevens, die benodigd zijn om een boeking uit te voeren, kunnen om die reden zowel binnen als buiten de Europese Unie gedeeld worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wereldcruisen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wereldcruisen.nl gebruikt 4 soorten cookies:

 • De noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en mogen wij volgens de wet direct op uw apparaat opslaan voor het gebruik van de website.
 • De statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
 • De voorkeur-cookies helpen om uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
 • De marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, vallen onder deze laatste categorie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wereldcruisen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wereldcruisen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wereldcruisen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wereldcruisen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wereldcruisen.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens Wereldcruisen.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig deze beveiligingen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoewel Wereldcruisen.nl zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen uw apparatuur en onze systemen, zullen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, dan zullen wij u, zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Wijzigingen in het Privacy- en Cookiebeleid

Wereldcruisen.nl kan het Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onderaan deze pagina actualiseren. Wij raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij helpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen.

25 mei 2018, AVGRO 185101

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.wereldcruisen.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer. Mochten er tegenstrijdigheden bestaan tussen de voorwaarden van specifieke producten en deze disclaimer, gelden de voorwaarden van het product.

De website gebruiken

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website wereldcruisen.nl. Hoewel Wereldcruisen.nl de inhoud van deze website met zorg heeft samengesteld, kan het bedrijf niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ook garandeert Wereldcruisen.nl niet dat de website foutloos is of zonder problemen op iedere browser, op elk moment juist functioneert. Wereldcruisen.nl wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Wanneer Wereldcruisen.nl links naar websites van derden op haar website weergeeft, betekent dit niet automatisch dat Wereldcruisen.nl de producten of diensten op deze site aanbeveelt. Wereldcruisen.nl is niet aansprakelijkheid en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op websites van derden die naar Wereldcruisen.nl linken of waar Wereldcruisen.nl een link naar plaatst, zijn door de organisatie niet gecontroleerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wereldcruisen.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wereldcruisen.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wereldcruisen.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?

Neem contact op

  Contactinformatie

  Telefoon: 026 – 30 32 35 2
  Stuur ons een e-mail: info@wereldcruisen.nl
  Adres Arnhemseweg 10
  3817 CH Amersfoort
  Vraag de brochure aan

  Vul uw gegevens in en u ontvangt binnen een paar minuten de brochure van Holland America Line in uw mailbox. 

  29-daagse cruise Alaska en Hawaii
  29-daagse cruise Alaska en Hawaii

  Schip: Westerdam

  Vertrekdatum: 31 augustus 2025

  Aantal dagen: 29

  Vertrek- en aankomsthaven: Seatle

  Route

  29-daagse cruise Alaska en Hawaii route
  29-daagse cruise Groenland en IJsland
  29-daagse cruise Groenland en IJsland

  Schip: Nieuw-Statendam

  Vertrekdatum: 29 juni 2025

  Aantal dagen: 29

  Vertrek- en aankomsthaven: Rotterdam

  Route

  29-daagse cruise Groenland en IJsland route
  36-daagse cruise Hawaii, Tahiti en Marquesas
  36-daagse cruise Hawaii, Tahiti en Marquesas

  Schip: Koningsdam

  Vertrekdatum: 15 februari 2025

  Aantal dagen: 36

  Vertrek- en aankomsthaven: San Diego

  Route

  36-daagse cruise Hawaii, Tahiti en Marquesas - route
  28-daagse cruise Amazone
  28-daagse cruise Amazone

  Schip: Zaandam

  Vertrekdatum: 8 februari 2025

  Aantal dagen: 28

  Vertrek- en aankomsthaven: Miami

  Route

  28-daagse cruise Amazone
  29-daagse cruise Vulkanen en Great Barrier Reef
  29-daagse cruise Vulkanen en Great Barrier Reef

  Schip: Noordam

  Vertrekdatum: 29 januari 2025

  Aantal dagen: 29

  Vertrek- en aankomsthaven: Singapore

  Route

  29-daagse cruise Vulkanen en Great Barrier Reef route
  36-daagse cruise rondom Australië
  36-daagse cruise rondom Australie

  Schip: Westerdam

  Vertrekdatum: 17 november 2024

  Aantal dagen: 36

  Vertrek- en aankomsthaven: Sydney

  Route

  36-daagse cruise rondom Australië route
  "); mywindow.document.close(); mywindow.focus(); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; } /* ]]> */